I flere år har jeg tenkt at jeg burde samle alt jeg kjenner av gamle kvikneleker og gjøre det tilgjengelig for andre. Men jeg har vært veldig usikker på hvordan det best skulle gjøres. Da koronaepedemien kom hit i mars 2020, ble det slutt på øvinger og spilling ute. Det ble plutselig romslig med tid. Jeg bestemte meg da for å gå løs på kviknelekene.

De aller fleste lekene er opprinnelig gamle feleleker, og særlig for polsene er det viktig å skrive noter med angivelse av felestemming, strøk og dobbeltgrep m.v. Men jeg innså at skulle jeg få til en slik samling, måtte det ideelle droppes. Jeg tok konsekvensen av at jeg først og fremst er trekkspiller, og har skrevet notene med bare melodilinje og akkorder. Særlig de gamle polsene kan akkordsettes på mange slags vis. Det som er angitt her er et forslag, som jeg personlig synes passer. Videre har jeg skrevet kommentarer til hver enkelt lek, minimum hvem som er kilden til leken.

Det måtte tas noen avgjørelser på hvordan materialet skulle presenteres. Tilgjengelighet på internett er det enkleste og beste, og det endte med å opprette en egen nettside. Å få laget en samling inneholdende noter, kommentarer og lydfil til hver enkelt lek, samt litt generelt stoff om spellmenn og dansespell i Kvikne, ble målsettingen. 

Lydopptakene er min tolkning av lekene, og ingen fasit på hvordan de skal være. Det understrekes at dette på ingen måte er av profesjonell kvalitet. De aller fleste lekene blir «bladspelt», og innspillingene bærer preg av det. Jeg har likevel valgt å gjøre det på denne måten, fordi jeg mener det øker verdien av samlingen at det også er lyd, ikke bare noter. Opptakene er gjort på enklest mulig måte, rett og slett med min egen telefon. Det har vært utfordrende og interessant, men også tilfredsstillende for meg å prøve og spille alle disse lekene. Etter hvert håper jeg å få lagt inn flere lydopptak, både originalopptak av kilder og nyinnspillinger på fele.

Til en del av lekene er det flere kilder. I noen tilfeller har jeg laget én versjon, et «minste felles multiplum», der det er tatt med elementer fra flere kilder. I andre tilfeller har jeg valgt en av utgavene, den jeg synes er best. I noen tilfeller er det også tatt med flere varianter av samme leken.  

En av utfordringene i arbeidet med samlingen har vært avgrensingen, hvilke leker skal tas med og hvilke skal ikke tas med. Av leker som det finnes opptak av, er stort sett alle tradisjonelle leker tatt med. Leker hvor komponisten er kjent, er tatt med bare i de tilfeller kilden i betydelig grad har satt sitt preg på melodien. Eksempler på leker hvor det finnes opptak med Martin Strøm, men som ikke er tatt med, er velkjente melodier som Den Frilynde, Jonsokdrøm, Sørensens reinlender og Nyttårshilsen. Dette er leker som Martin gjerne spilte og som han spilte godt, men hvor melodiføringen er ganske nær originalen.

Det finnes en stor mengde gamle notenedtegnelser fra Kvikne. Det er vanskelig å vite sikkert hvilke som har vært bruksmusikk. Her har jeg tatt en skjønnsmessig vurdering, blant annet ut fra hvor komplisert melodien er, hvor egnet den er som dansemusikk og hvor slitt/brukt noten er. Det er ikke tatt med melodier der komponisten er kjent, bortsett fra noen som jeg vet har vært mye spilt, som for eksempel Farvelvalsen og Bjørneblakken.     

I en del av det eldre pols-/springlekmaterialet kan det være vanskelig fastslå hvordan rytmen skal være. Kilden til en stor del av disse lekene er gamle notenedtegnelser. I noen av disse tror jeg rytmen er oppfattet feil av nedtegneren, slik at taktstreken er plassert feil. Jeg har derfor i noen tilfeller foretatt en del endringer i forhold til de gamle nedtegnelsene. Endringer som jeg har gjort utover småjusteringer, er nevnt under kommentarene til de enkelte lekene.

John Ole Morken har vært en viktig faglig støtte for meg i dette arbeidet. Jeg hadde aldri kommet til å gjennomføre det uten at han hadde bifalt planene mine og oppmuntret til arbeidet. Av alle faglige innspill han har gitt underveis, er det han har bidratt med når det gjelder vurdering av rytmikken i polser/sprengleker i de gamle notenedtegnelsene, vært spesielt verdifullt. Han har opp gjennom årene sendt meg mange gamle notenedtegnelser av leker som stammer fra Kvikne eller har tiknytning til Kvikne, som han har funnet i Ålen eller i arkivene. Videre har han bidratt med supplerende notenedtegnelser påført buestrøk på ganske mange polser, for å vise eksempler på «standard» strøk. Dette gjør samlingen mer anvendelig også for felespillere.  

Jeg har vært avhengig av datateknisk hjelp for å kunne etablere kviknemusikken.no. Kari Nystuen har opprettet nettsida, forklart meg hva som er mulig og ikke mulig å få til og kommet med gode innspill til utformingen. Hun vil også bidra med å drifte nettstedet videre framover.

Norsk senter for folkemusikk og folkedans har bidratt til etableringen av kviknemusikken.no ved å gi støtte til ekstern datafaglig og musikkfaglig bistand og til dekning av direkte utlegg i forbindelse med etableringen.

Mars 2021

Caspar Schärer